Kosov před 100 a 50 lety (1922 a 1972)

Zápis v kronice za rok 2022 je velmi stručný: „V roku 1922 panovalo opět sucho – dvě léta za sebou!! Nouze hrozná! Vzhledem k tak dlouhotrvajícímu suchu povolila vláda 700 Kč na zakoupení osiva.

R. 1922 vznikl zásluhou legionářů a pana řídícího Jenyšty odbor Sokola. Legionář Rajmund Čulík byl zvolen starostou (majitel domku č. 35)“.

Na období před padesáti lety je informací v kronice poněkud více. V roce 1972 byl předsedou MNV František Janů, tajemnicí Helena Hufová. Pokračovala výstavba vodovodu (studna na Horách). Započala rozsáhlá příprava na výstavbu víceúčelové budovy, kulturního domu. Byl zakoupen pozemek, vypracován projekt a byla pořízena část stavebního materiálu. Byl také upraven chodník vedoucí od JZD kolem Bartoňových dolů do vesnice.

Základní škola byla jednotřídní se 4 ročníky. Ředitelkou byla Eva Hýblová. Školu navštěvovalo 19 žáků, z toho 14 hochů a 5 dívek. V mateřské škole bylo přihlášeno 17 dětí. ZDŠ společně s MŠ uspořádala vánoční besídku s nadílkou, oslavu MDŽ, oslavu Osvobození 9. května, lampionový průvod a táborák.

Kulturní život v obci byl docela bohatý, podílely se na něm jednotlivé složky Národní fronty. V rámci Osvětové besedy a ve spolupráci s MNV proběhly oslavy Února, MDŽ, 1. a 9. května, VŘSR. Významný podíl na organizování kulturních akcí měla také Jednota a JZD – soutěž o titul BSP a dožínky, zájezdy, výlety. O masopustu, zdejší pouti 21. května a hodech 24. září se konaly plesy.

Kino promítalo pouze v zimním období.

Místní skupina SSM měla 26 členů, aktivně spolupracovala s MNV. Zapojovala se do akcí „Z“, sklizňových prací, úklidu obce a sběru odpadových surovin. Pořádala zájezdy do divadla, do Gottwaldova, besedy, táboráky a sportovní hry. O pouti uspořádala fotbalový zápas s místními požárníky. A nakonec i společnou taneční zábavu na Sojákově hospodě.

Další aktivní složkou NF byl SČPO (Svaz československé požární ochrany)  v Kosově. Předsedou byl František Hroch a velitelem Ladislav Mrázek. Svaz měl 18 členů. Kromě svých úkolů v protipožární ochraně se členové zúčastňovali akcí a oslav pořádaných NF a MNV a nezapomněli ani na svůj požárnický ples.

Svaz československého červeného kříže (SČČK) měl 24 členy, předsedkyní byla paní Marie Černá. Kromě dárcovství krve se zúčastňovali všech akcí pořádaných NF, uspořádali přednášku s MUDr. Nekudou, tradiční ples i autobusový zájezd do divadla.

2. února 1972 bylo v Zábřehu schváleno sloučení JZD Hněvkov, Kosov a Hoštejn s JZD ČSSP Zábřeh. Tento celek potom nesl název Jednotné zemědělské družstvo Československo-sovětského přátelství.

Prodejna Jednota – smíšené zboží sloužila také jako sběrna pro výkup vajec a lesních plodů, hlavně malin, které se vykupovaly za 8 Kč/kg.  Dvakrát týdně dojížděla pojízdná prodejna Masna.

Byla započata oprava střechy na rychtě, lepenka byla nahrazena eternitem. V tomto roce byla také zrušena autobusová linka Boskovice – Jeseník.